Formand
Kjeld Bak
Lunden 8
7990 Øster Assels
2294 1705
kjbaldr@hotmail.com
Næstformand
John Svenningsen
Fredsøvej 77
7900 Fredsø
2147 7860
johnsv83@gmail.com
Kasserer
Morten Lynggaard
Burhøjvej 9
7950 Erslev
9774 0313 / 2784 8073
molyldr@hotmail.com
Sekretær
Thomas Dalhgaard
xxxxxxx
79xx xxxxxx
xxxx xxxx
Thomas.Dahlgaard@morsoe.dk
Medlem
Lene Toft Jensen
xxxxxxx
79xx xxxxxx
xxxx xxxx
kalhave_8@mail.com

Bosætning

Kommunalbestyrelsen prioriterer højt, at der sker øget bosætning i landdistriktet.

Erhverv og handel

Kommunalbestyrelsen vil sikre, at der såvel i landsbyerne som i det åbne land, er de bedst mulige vilkår for erhverv.

Turisme

En bæredygtig turisme søges udbygget i landdistriktet fx ved at etablere støttepunkter langs kysten, ved kystnære stisystemer og ved at udbygge markedsføringen af vore kulturminder.

Trafik

Der forudsættes opretholdt en dækkende betjening med kollektiv trafik af samtlige landsbyer. Trafiksikkerheden i landdistriktet søges forbedret ved implementering af kommunens  hastighedsplan og ved anlæg af gang- og cykelstier.

Børnepasning

Pasningsgarantien videreføres, og det varierede tilbud af børnehaver, puljepasningsordninger og privat børnepasning (dagpleje) søges opretholdt.

Skoler

De eksisterende folkeskoler udenfor Nykøbing søges opretholdt. Øens 8 friskoler, alle beliggende i landsbyerne, er – ligesom de kommunale skoler i landsbyerne – et væsentligt uddannelses- og kulturtilbud, og kommunen vil derfor søge at udbygge samarbejdet med friskolerne.

Kultur

De kulturelle aktiviteter styrkes for derigennem at fremme trivselen i landdistriktet. Kommunalbestyrelsen betragter forsamlingshusene som et væsentligt kulturtilbud, og  komunen yder derfor tilskud til forsamlingshusene.

Folkeoplysning og idræt

De eksisterende sports- og fritidsfaciliteter bevares og fastholdes i god stand 

Ældreområdet/ældreplejen

Plejecentre og de tilknyttede ældreboliger og dagcentre er placeret i landsbyerne jf.  kommuneplanen.

§1. Rådets sammensætning.

Landdistriktsrådet på Mors er en paraplyorganisation for beboer/borgerforeningerne på Mors og består af èn repræsentant for hver af de beboerforeninger/borgerforeninger, der har ønsket at tilslutte sig rådet. For at kunne tilsluttes Landdistriktsrådet, skal der være tale om foreninger og sammenslutninger, der er oprettet som foreninger, med vedtægter, der tydeligt angiver kompetenceforholdene i foreningen, med en årlig generalforsamling som foreningens højeste myndighed. Hver af de deltagende foreninger m.v. udpeger inden for rammerne af foreningens vedtægter en repræsentant til Landdistriktsrådet og en suppleant for denne. Valget af foreningernes repræsentanter til Landdistriktsrådet gælder for en 2-årig periode. Valget sker på de deltagende foreningers foranledning og ansvar, og foreningerne giver meddelelse til Landdistriktsrådets bestyrelse om de foretagne valg. Er der ikke udpeget anden repræsentant, er det foreningens formand, der deltager i Landdistriktsrådet.

§2. Rådets formål og opgaver.

 • at deltage i arbejdet med gennemførelsen af Morsø Kommunes landdistriktspolitik
 • at udgøre et kontaktorgan mellem landdistrikterne i Morsø Kommune
 • at varetage landdistrikternes interesser overfor Morsø Kommune og andre offentlige myndigheder
 • at deltage i behandlingen af sager vedr. landdistrikternes forhold, hvor der ved beslutning er tillagt rådet indstillings- eller høringsret, eller som af Morsø Kommune bliver forelagt rådet til erklæring
 • at udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landdistrikterne og de åbne land-områder
 • at sikre landsbyernes – eller sammenslutninger heraf – kvaliteter og værdier socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt, samt bidrage til at udbrede kendskabet hertil
 • at bistå foreninger, sammenslutninger, organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling – gerne i samarbejde med andre offentlige myndigheder.

§3. Rådets møder.
Landdistriktsrådet mødes mindst 2 gange om året (maj og november), hvoraf mødet i maj er Landdistriktsrådets årsmøde(generalforsamling). Landdistriktsrådets møder er offentlige, men det er kun de af foreningerne udpegede medlemmer, der har stemmeret ved møderne. Landdistriktsrådets bestyrelse fastsætter mødedatoer og dagsorden for møderne, der indkaldes med mindst 14 dages varsel med indkaldelse af de udpegede medlemmer af rådet og med kopi til de deltagende foreningers formænd. Indkaldelse kan ske pr. e-mail. Landdistriktsrådets møder annonceres endvidere i den lokale ugeavis. Forslag, der ønskes behandlet på det varslede møde i landdistriktsrådet afleveres skriftligt til formanden senest 10 dage før mødet. Ekstraordinært rådsmøde og årsmøde, kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 2/3 af rådets medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af begrundelse herfor. Rådsmødet skal da afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen og med varsel og procedurer som ved ordinære rådsmøder og årsmøder jfr. ovenstående. Rådsmøderne ledes af den til enhver tid siddende borgmester, medens årsmødet ledes af en dirigent, som er valgt på mødet og ikke er medlem af bestyrelsen. Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer idet dog ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal. Såfremt blot et af rådets tilstedeværende medlemmer kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning. Bestyrelsens sekretær tager referat af Landdistriktsrådets møder, der forelægges dirigenten og formanden til godkendelse

§ 4 Årsmødet (generalforsamlingen).
Årsmødet er Landdistriktsrådets højeste myndighed. Årsmødet indkaldes som rådets øvrige møder, idet der dog forinden årsmødet udsendes endelig dagsorden, med angivelse af indkomne forslag m.v. senest på ugedagen før årsmødet. Årsmødet skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent (og stemmetællere)
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Budget
 • Handlingsplan for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Medlemmer
 • Suppleanter
 • Eventuelt

§ 5 Bestyrelsen

Landdistriktsrådet vælger blandt medlemmerne en bestyrelse på 5 medlemmer således: I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Valget finder sted på årsmødet og gælder for en 2-årig periode. Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen, der indtræder, hvis et medlem af bestyrelsen udtræder af Landdistriktsrådet. Suppleanten indtræder i resten af den afgåedes valgperiode. Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøde afholdes, når et bestyrelsesmedlem har begrundet ønske herom. Formanden udarbejder dagsorden for bestyrelsesmøderne og Indkaldelse sker ved udsendelse af dagsorden pr. e-mail. Formanden leder bestyrelsesmøderne og sekretæren fører beslutningsreferat, som tilsendes bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse på efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og kan nedsætte et forretningsudvalg (med et mindre antal af bestyrelsens medlemmer) til at handle i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse. Bestyrelsen afgrænser i øvrigt selv sine repræsentationsområder

§ 6 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen drager omsorg for udfærdigelse af udtalelser og indstillinger til Morsø Kommune. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmer eller andre til at bistå sig i arbejdet Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år, forud for fastlæggelsen af Morsø Kommunes budget, udarbejdes en handlingsplan for Landdistriktsrådets aktiviteter for det kommende år. I handlingsplanen kan medtages forventet finansiering af konkrete projekter. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af årsmødets drøftelser og forelægges på Landdistriktsrådets møde i november. Bestyrelsen indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilke bevillinger der foreslås givet af de af kommunalbestyrelsen afsatte midler til Landdistriktsrådets forvaltning. Indstillede projekter skal bidrage til Landdistriktsrådets overordnede mål: at fremme udvikling i landdistrikterne. Bevilling af disse midler kan ikke ske til privatpersoner og private virksomheder.

§ 7 Økonomi og budget.

Landdistriktsrådets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder sammen med handlingsplanen et budget for det kommende år, der fremsendes til godkendelse i Morsø Kommune. Morsø kommune varetager revision af Landdistriktsrådets regnskab og kan til enhver tid forlange indsigt i rådets regnskabsbilag. Kassereren fører en kassebog således, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling kan aflæses heri. Ved det ordinære årsmøde i maj aflægges et revideret regnskab til rådets godkendelse.

§ 8 Vedtægtsændringer.

Til ændring af denne vedtægt kræves vedtagelse på årsmødet i maj eller på et ekstraordinært årsmøde. Vedtagelse af ændringer i vedtægten kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte rådsmedlemmer.

§ 9 Opløsning af Landdistriktsrådet.

Opløsning af rådet kan ske på to på hinanden følgende rådsmøder med mindst 3 måneders mellemrum, imellem hvilke forslaget om nedlæggelse forelægges de deltagende foreninger. Beslutning om nedlæggelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte på den anden af de to rådsmøder. Ved opløsning af Landdistriktsrådet tilfalder en eventuel formue Morsø Kommune.

Vedtaget på Landdistriktsrådets årsmøde d. 18. november 2010 i Sejerslev til ikrafttrædelse 1. januar 2011.